ตลท.เปิด 41 บริษัทไทย ติดอันดับความยั่งยืน S&P Global มากเป็นอันดับ 4 ของโลก

ตลท. เผย 41 บริษัทไทยติดอันดับด้านความยั่งยืน S&P Global มากเป็นอันดับ 4 ของโลก และเพิ่มขึ้นถึง 12 บริษัทจากปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจไทยด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเชื่อมั่นในสายตาผู้ลงทุนทั้งไทย และต่างประเทศ

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนธุรกิจให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งเสริมในหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถบูรณาการแนวทางด้านความยั่งยืนเข้าสู่กระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

ปัจจุบันภาคธุรกิจไทยเห็นความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) และใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ธุรกิจไทยจำนวนมากโดดเด่นด้านความยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนระดับสากล

ล่าสุดปี 2565 S&P Global ได้ประกาศอันดับด้านความยั่งยืน (S&P Global Sustainability Awards) พบว่า บริษัทไทยผ่านเกณฑ์การประเมินและติดอันดับมากถึง 41 บริษัท ซึ่งมากสุดเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยในจำนวนนี้ เป็นบริษัทจดทะเบียน 38 บริษัท ทั้งนี้ S&P Global ได้ประเมินบริษัททั่วโลกถึง 7,554 บริษัท และคัดเลือกเหลือเพียง 716 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับดังกล่าว” นายภากรกล่าว

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business