แขวน SP และ NP หุ้น NOK

 

ตลาดแขวนป้าย SP และ NP “นกแอร์” เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 ขณะที่ NOK แจ้งงวดครึ่งแรกปี 2564 ขาดทุน 2,717.94 ล้านบาท เหตุโควิดระบาด รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารลดลง ส่งผลให้รายได้-ค่าใช้จ่ายลดลง ภาพรวมขาดทุนลดลงเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน 27.53%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแขวน SP และ NP หุ้น NOK หรือบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่ 2 ธ.ค.2564 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ขณะที่ NOK แจ้งงบซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้งวด 6 เดือนแรกปี 64 ขาดทุนลดลงอยู่ที่ 2,717.94 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนขาดทุนสุทธิ 3,750.61 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุนลดลง 27.53% ซึ่งเป็นผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,717.90 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.73 บาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนต่อหุ้น 0.58 บาท ขณะที่บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,200.91 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 2,166.70 ล้านบาท หรือ 64.3% สาเหตุสำคัญเนื่องจากรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารลดลง 1,843.09 ล้านบาท หรือ 63.1% และมีรายได้จากการบริการอื่นๆ ลดลง 306.30 ล้านบาท หรือ 73.7% เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางต่างๆ ของรัฐบาล รายได้อื่นลดลง 17.30 ล้านบาท

ทั้งนี้ งดวนี้ NOK มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,918.85 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 1,506.18 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิต และการดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป ส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงาน 2,717.94 ล้านบาท แต่ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 1,032.67 ล้านบาท หรือ 27.5% จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทมียอดลดลงแต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป

ดังนั้น โดยสรุป NOK มีผลประกอบการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,717.94 ล้านบาท ลดลงจากขาดทุน 3,750.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีผลขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 2,717.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,469.30 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน