PRINC ทุ่ม 302.5 ล้าน ซื้อหุ้น “ผิวดีคลินิก” ลุยธุรกิจเสริมความงาม

 

PRINC ส่งบริษัทลูก “พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” ซื้อหุ้น “ผิวดีคลินิก เอสเธติคส์” มูลค่ารวม 302.5 ล้านบาท ขยายธุรกิจด้านผิวพรรณ-ความงาม-สุขภาพ

นางฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท พริ้นซิเพิลแคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 ได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทย่อย โดยทำรายการเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2565 คู่สัญญาระหว่าง บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ซึ่งเป็นผู้ซื้อ

P.D.Cosmed Company Limited และ บริษัท สกินด็อกเตอร์ส จำกัด (ผู้ขาย) และ บริษัท ผิวดีคลินิก เอสเธติคส์ จำกัด (ผิวดีคลินิก) โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ผิวดีคลินิก เอสเธติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มูลค่าเงิน ลงทุนรวมทั้งสิ้น 302,500,000 บาท โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย เป็นเงินจำนวน 252,500,000 บาท และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผิวดีคลินิก เป็นเงินจำนวน 50,000,000 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อขยายธุรกิจให้บริการด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงามและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.2564 แล้วพบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุด เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 1.74

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีขนาดรายการรวมร้อยละ 4.38 เข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการครั้งนี้ ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้นเพื่อทราบในวันที่บริษัทฯ เข้าทำรายการต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบในการทำรายการดังกล่าว

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business/